O nás

VP_TA_100

Velitelství Vojenské policie Tábor je jednou z podřízených složek Hlavního velitelství Vojenské policie. Jak již plyne z názvu, velení velitelství je dislokováno v posádce Tábor. Teritorium působnosti je ale mnohem větší a zahrnuje celou oblast Čech kromě oblasti hlavního města Prahy.

O úkolech, působnosti, teritoriu a dalších zajímavostech se dozvíte více kliknutím na příslušné záložky menu na pravém okraji stránky.


Vojenská policie

 • Plní v rozsahu vymezeném zákonem úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky.

 • V čele Vojenské policie je náčelník Vojenské policie, který je přímo podřízen ministru obrany ČR. Vojenská policie byla zřízena 21. ledna 1991. Její činnost upravuje zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů.

 • Zároveň se řídí platnými právními předpisy branného zákonodárství ČR, trestním zákonem, trestním řádem, zákonem o přestupcích. Její vztahy k velitelským orgánům a příslušníkům ozbrojených sil jsou konkretizovány interními normativními akty Ministerstva obrany ČR.


Velitelství Vojenské policie Tábor

 • Je výkonným orgánem policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany v rozsahu vymezeném zákonem o Vojenské policii na území ČR ve vymezeném teritoriu.

 • Je přímo podřízeno Hlavnímu velitelství Vojenské policie Praha.

 • Ve své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o Vojenské policii, Trestním zákonem, Trestním řádem, zákony upravujícími činnost AČR, rozkazy a nařízeními ministra obrany.


Úkoly Velitelství Vojenské policie Tábor

 • Řídí a provádí policejní ochranu vojenských objektů a prostoru na daném teritoriu v rozsahu vymezeném zákonem o Vojenské policii.

 • Určení příslušníci působí v řízení o trestných činech osob v působnosti VP a šetří přestupky.

 • Analyzuje stav a provádí prognózy vývoje bezpečnostní situace.

 • Zpracovává a analyzuje vývoj dopravní nehodovosti.

 • Informuje příslušné velitelské orgány AČR o bezpečnostní situaci na svém teritoriu a navrhuje potřebná opatření.

 • Zabezpečuje nezbytné informační vazby s příslušnými vojenskými útvary, vojenskými zařízeními a jejich součástmi, s pracovišti Policie ČR, popř. Městské policie.

 • Plánuje a provádí vlastní opatření k prevenci kriminality při ochraně vojenských objektů, majetku a osob.

 • Vede evidenci vozidel ozbrojených sil, schvaluje technickou způsobilost vojenských vozidel.

 • Plní úkoly v oblasti technického zabezpečení objektů a provádí inspekční činnost.

 • Spolupracuje při plnění úkolů policejní ochrany s příslušnými útvary AČR, Policie ČR, orgány činnými v trestním řízení a orgány státní správy a samosprávy.

 • Řídí provoz vozidel ozbrojených sil v rozsahu vymezeném zákonem o Vojenské policii.

 • Zabezpečuje přepravu peněžních hotovostí.

 • Zabezpečuje eskortaci zadržených vojáků.

 • Provádí ochranu technického prostoru vybraných vojenských objektů – muničních základen.